咏史(金粉东南十五州)

 
作者: 清代   龚自珍

咏史·金粉东南十五州

金粉东南十五州,万重恩怨属名流。

牢盆狎客操全算,团扇才人踞上游。
避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋。
田横五百人安在,难道归来尽列侯?

( )
( yǒng)
·(shǐ)
(·jīn)
(fěn)
(dōng)
(nán)
(shí)
()
(zhōu)
(jīn)
(fěn)
(dōng)
(nán)
(shí)
()
(zhōu)
(wàn)
(zhòng)
(ēn)
(yuàn)
(shǔ)
(míng)
(liú)
(láo)
(pén)
(xiá)
()
(cāo)
(quán)
(suàn)
(tuán)
(shàn)
(cái)
(rén)
()
(shàng)
(yóu)
()
()
(wèi)
(wén)
(wén)
()
()
(zhe)
(shū)
(dōu)
(wéi)
(dào)
(liáng)
(móu)
(tián)
(héng)
()
(bǎi)
(rén)
(ān)
(zài)
(nán)
(dào)
(guī)
(lái)
(jìn)
(liè)
(hóu)

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

龚自珍咏史翻译

金粉东南十五州,万重恩怨属名流。
在那繁华绮丽的江南富庶之地,无限的恩宠和肆意报怨齐集于名流士林。

牢盆狎客操全算,团扇才人踞上游。
权贵、幕僚把持着全部大权,内宫佞臣窃据了朝廷要津。

避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋。
书生离席畏惧文字狱,著作只为谋食保安宁。

田横五百人安在,难道归来尽列侯?
田横壮士今在何处?难道都已封官拜爵、归顺大汉朝廷?

参考资料:

1、姚电,康丽云,胡毓智大学国文:北京理工大学出版社,2008:第120页
2、朱邦蔚,关道雄古代文史名著选译丛书龚自珍诗文选译修订版:凤凰出版社,2011:第145页

龚自珍咏史译文注释

金粉东南十五州,万重恩怨属(zhǔ)名流。
金粉:古代妇女化妆用的铅粉。
这里指景象繁华。
十五州:泛指长江下游地区。
恩怨:指情侣夫妻间的恩爱悲怨之情。
属:表结交。
名流:知名之士。
这里指当时社会上沽名钓誉的头面人物。

牢盆狎(xiá)客操全算,团扇才人踞(jù)上游。
“牢盆”两句:意谓在盐商家帮闲的清客和那些轻薄文人得操胜算,全很得意。
牢盆:古代煮盐器具。
这里借指盐商。
狎客:权贵豪富豢养的亲近的清客。
团扇:圆扇,古代宫妃、歌妓常手执白绢团扇。
才人:宫中女官。
团扇才人:是对轻薄文人的贬称。
踞上游:指占居高位。

避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋。
避席:古人席地而坐,为表示恭敬或畏惧离席而起。
文字狱:指清统治者迫害知识分子的一种冤狱,故意在作者诗文中摘取字句,罗织成罪。
康熙、雍正、乾隆几代文字狱尤为厉害。
为稻粱谋:为生活打算。
原指鸟类寻觅食物,转指人们为衣食奔走。

田横五百人安在,难道归来尽列侯?
列侯:爵位名。
汉制,王子封侯,称诸侯;异姓功臣受封,称列侯。

参考资料:

1、姚电,康丽云,胡毓智大学国文:北京理工大学出版社,2008:第120页
2、朱邦蔚,关道雄古代文史名著选译丛书龚自珍诗文选译修订版:凤凰出版社,2011:第145页

《咏史(金粉东南十五州)》作者介绍

龚自珍简介龚自珍 龚自珍(1792-1841),清末思想家、文学家。一名巩祚,易简,字(王瑟)人,号定庵。浙江仁和人。道光进士。曾任内阁中书、礼部主事。他支持林则徐禁烟,建议加强战备。他反对清末土地兼并,反对君主独裁。其为文纵横,自成一家,诗风瑰丽奇肆,辑有《龚自珍全集》。......

[ 注释 ]

1.这首诗作于清道光五年(1825年),作者为母服丧才满,客居江苏昆山一带。目睹社会现实种种污秽现象,以“咏史”为题,借古讽今,对清王朝政治的腐败作了全面而深刻的揭露与批判,抒发出心中的愤慨。咏史:一种诗的体例。以历史事件为题材,或专咏一人一事,或泛咏史事。往往借题发挥,托古言今。

2.金粉:旧时妇女化妆用的铅粉。这里用来形容骄奢淫逸的生活。十五州,泛指长江下游江南一带繁华富庶的地方。

3.名流:社会上的知名人士。这里是反话,意即所谓的“名流”,社会上头面人物。

4.牢盆:煮盐的器具。借指把持盐政的官吏。牢盆狎客:指趋附盐官的帮闲.幕僚.门客。操全算:操纵整个计划,掌握经济大权。算:计划.筹谋。

5.团扇:一种圆形扇。汉代班婕妤写有《团扇歌》。东晋丞相王导的孙子王珉,好拿白团扇,二十多岁当了中书令,但于政务一窍不通,因门阀政治而为高官。才人,才子。团扇才人,指出身显贵.无真才实学而轻浮浪荡的公子。

6.避席:古时席地而坐,离开座位称避席,以此表示敬意。这里指因畏惧而起身逃离。文字狱:封建统治者为镇压知识分子的反抗,蓄意从其著述中摘取只言片语,罗织罪名,因其以文字断罪,故称文字狱。学者认为:最早的文字狱起于戚夫人的《舂歌》,可参见周淑舫的《也纵横 才也纵横—戚夫人:文字之狱》。

7.稻粱谋:谋稻粱,谋求衣食,只考虑维持生计。语出杜甫同诸公登慈恩寺塔》一诗:“君看随阳雁,各有稻粱谋。”

8.田横句:田横,秦末汉初人,自立于齐王,后被刘邦打败。刘邦称帝后,带五百人逃到海岛。刘邦派人招降,曰:“田横来,大者王,小者乃侯耳!不来,且举兵加诛焉。”田横与门客两人前往洛阳,至洛阳外三十里处,因耻于事刘,自刎而死,两门客亦自刎。岛上余众五百余人,听到消息皆自杀身亡。

9.列侯;周时公.侯.伯.子.男五等封爵中的一种。汉朝时,王室子弟封侯称诸侯,异姓封侯为列侯。

龚自珍这首《咏史》诗写出了清代一些知识分子的典型心情。清前期曾屡兴文字狱,大量知识分子因文字获罪被杀。在这种酷虐的专制统治下,大多数知识分子不敢参与集会,言行十分谨慎,唯恐被牵入文字狱中。他们著书立说,也只是为了自己的生计,弄口饭吃,不敢追求真理,直抒自己的见解。作者是清代后期的一个有叛逆精神的思想家,对这种现象十分愤慨,因而以婉转之笔出之。

对于当时日趋颓废的社会风气,诗人有着清醒的认识。此诗以东南一带上层社会生活为背景,对这一现象作了充分的揭示。首联以概括之笔,渲染东南名流们纸醉金迷的生活,暴露其空虚无聊的精神世界。颔联写市侩小人、虚浮之徒把握权柄、占据要津的不合理现象。颈联则反映处于思想高压下的文人们,已成为一群苟且自保的庸俗之辈。尾联借田横五百壮士杀身取义的故事,感叹气节丧尽、毫无廉耻的社会现状。此诗从现实感慨出发,而以历史故事作为映衬,具有强烈的批判与讽刺效果。

“牢盆”是煮盐的器具。牢盆狎客指盐商即有钱人。“团扇”代指美人。团扇才人即专门吟咏淫辞艳赋的无聊文人。田横是秦末起义英雄之一,刘邦统一中国后他以自杀拒绝降汉,其500名部下也随他悲壮自杀。这首诗以悲愤的心情谴责社会的堕落。 东南地方的人们整日过着奢侈淫靡的生活,上层社会的人们只知争名夺利勾心斗角。有钱人操纵社会,帮闲文人洋洋得意。人们谈起“文字狱”都都吓得半死,不敢说真话;有人写书著文也只是为了养家糊口。最后作者愤激地指问:像田横及其部下那一类刚勇猛烈的中国人都哪里去了?难道都爬上官位享受荣华富贵去了吗?作者忧愤之情难以自抑,诗句铿锵有力,掷地有声。

© 2017-2024 古诗网 | 古诗大全 | 诗词名句 | 国学典籍

粤ICP备2022032739号-1