九日闲居·世短意常多

 
作者: 魏晋   陶渊明
【九日闲居】
余闲爱重九之名,秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言。

世短意常多,斯人乐久生。
日月依辰至,举俗爱其名。
露凄暄风息,气澈天象明。
往燕无遗影,来雁有馀声。
酒能祛百虑,菊解制颓龄。
如何蓬庐士,空视时运倾!
尘爵耻虚壘,寒华徒自荣;
敛襟独闲谣,缅焉起深情。
栖迟固多娱,淹留岂无成。

()
(jiǔ)
()
(xián)
()
()
(  yú)
(xián)
(ài)
(zhòng)
(jiǔ)
(zhī)
(míng)
(qiū)
()
(yíng)
(yuán)
(ér)
(chí)
(láo)
()
(yóu)
(kōng)
()
(jiǔ)
(huá)
()
怀(huái)
()
(yán)
(shì)
(duǎn)
()
(cháng)
(duō)
()
(rén)
()
(jiǔ)
(shēng)
()
(yuè)
()
(chén)
(zhì)
()
()
(ài)
()
(míng)
()
()
(xuān)
(fēng)
()
()
(chè)
(tiān)
(xiàng)
(míng)
(wǎng)
(yàn)
()
()
(yǐng)
(lái)
(yàn)
(yǒu)
()
(shēng)
(jiǔ)
(néng)
()
(bǎi)
()
()
(jiě)
(zhì)
(tuí)
(líng)
()
()
(péng)
()
(shì)
(kōng)
(shì)
(shí)
(yùn)
(qīng)
(chén)
(jué)
(chǐ)
()
(lěi)
(hán)
(huá)
()
()
(róng)
()
(liǎn)
(jīn)
()
(xián)
(yáo)
(miǎn)
(yān)
()
(shēn)
(qíng)
()
(chí)
()
(duō)
()
(yān)
(liú)
()
()
(chéng)

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

陶渊明九日闲居·世短意常多翻译

余闲居,爱重九之名。秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言。
我闲居无事,颇喜“重九”这个节名。秋菊满园,想喝酒但没有酒可喝,独自空对着秋菊丛,因写下此诗以寄托怀抱。

世短意常多,斯人乐久生。
人生短促,忧思往往很多,可人们还是盼望成为寿星。

日月依辰至,举俗爱其名。
日月依着季节来到,民间都喜欢重阳这好听的节名。

露凄暄风息,气澈天象明。
露水出现了,暖风已经停息。空气澄澈,日月星辰分外光明。

往燕无遗影,来雁有余声。
飞去的燕子已不见踪影,飞来的大雁萦绕着余音。

酒能祛百虑,菊解制颓龄。
只有酒能驱除种种忧虑,只有菊才懂得益寿延龄。

如何蓬庐士,空视时运倾!
茅草屋里的清贫士,徒然看着时运的变更。

尘爵耻虚罍,寒华徒自荣。
酒杯积灰,酒樽也感到羞耻;寒菊空自开放,也让人难以为情。

敛襟独闲谣,缅焉起深情。
整整衣襟,独自个悠然歌咏,深思遐想勾起了一片深情。

栖迟固多娱,淹留岂无成。
盘桓休憩本有很多欢乐,隐居乡里难道就无一事成!

参考资料:

1、郭维森包景诚陶渊明集译注贵阳:贵州人民出版社,1992:51-53
2、龚望陶渊明集评议天津:南开大学出版社,2011:23-24

陶渊明九日闲居·世短意常多译文注释

余闲居,爱重九之名。
秋菊盈园,而持醪(láo)(mǐ)由,空服九华,寄怀于言。
爱重九之名:农历九月九日为重九;古人认为九属阳之数,故重九又称重阳。
“九”和“久”谐音,有活得长久之意,所以说“爱重九之名。
”醪:汁滓混合的酒,即浊酒,今称甜酒或醪糟。
靡:无。
靡由,即无来由,指无从饮酒。
服:用,这里转为欣赏之意。
九华:重九之花,即菊花。
华,同“花”。

世短意常多,斯人乐久生。
世短意常多:人生短促,忧思往往很多。
斯人:指人人。
乐久生:喜爱活得长久。

日月依辰至,举俗爱其名。
依辰至:依照季节到来。
辰:指日、月的衷会点。
举俗爱其名:整个社会风俗都喜爱“重九”的名称。

露凄暄(xuān)风息,气澈天象明。
露凄:秋霜凄凉。
暄风:暖风,指夏季的风。
气澈:空气清澈。
天象明:天空明朗。

往燕无遗影,来雁有余声。
“往燕”二句:南去的燕子已无踪影,从北方飞来的大雁鸣声不绝。

酒能祛(qū)百虑,菊解制颓(tuí)龄。
祛:除去。
制:止,约束,节制。
颓龄:衰暮之年。

如何蓬庐士,空视时运倾!
蓬庐士:居住在茅草房子中的人,即贫士,作者自指。
空视时运倾:指易代之事。
空视:意谓白白地看着。
时运:时节,这里指重九节。
倾:斜,引申为转迁的意思。

尘爵耻虚罍(léi),寒华徒自荣。
尘爵耻虚罍:酒杯的生尘是空酒壶的耻辱。
爵:饮酒器,指酒杯。
因无酒而生灰尘,故曰“尘爵”。
罍:古代器名,用以盛酒或水,这里指大酒壶。
寒华:指秋菊。
徒:徒然,白白地。
荣:开花。

(liǎn)(jīn)独闲谣,缅(miǎn)焉起深情。
敛襟:整一整衣襟,指正坐。
谣:不用乐器伴奏的歌唱。
这里指作诗。
缅:遥远的样子,形容后面的“深情”。

栖迟固多娱,淹留岂无成。
栖迟:隐居而游息的意思。
栖,宿;迟,缓。
淹留岂无成:反用《楚辞·九辨》“蹇淹留而无成”,意谓长期隐退,难道就一事无成!淹留:久留,指长期隐退。

参考资料:

1、郭维森包景诚陶渊明集译注贵阳:贵州人民出版社,1992:51-53
2、龚望陶渊明集评议天津:南开大学出版社,2011:23-24

陶渊明九日闲居·世短意常多赏析

余闲居,爱重九之名。秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言。

世短意常多,斯人乐久生。
日月依辰至,举俗爱其名。
露凄暄风息,气澈天象明。
往燕无遗影,来雁有余声。
酒能祛百虑,菊解制颓龄。
如何蓬庐士,空视时运倾!
尘爵耻虚罍,寒华徒自荣。
敛襟独闲谣,缅焉起深情。
栖迟固多娱,淹留岂无成。

  重阳节自古有饮菊花酒的习俗,据说如此可以延年益寿,《西京杂记》云:“九月九日佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒,令人长寿。”然而这一年的重九,在陶渊明的宅边,虽然有一丛丛颜色各异的菊花,然苦于无钱沽酒,只能空食菊花。古人视菊为一种高雅而有气节的花卉,因她开在众芳凋落的秋天,故屈原就有“夕餐秋菊之落英”的话,这里小序中所说的“九华”也就是指菊花,诗人有菊无酒,遂产生出无限感慨。

  “世短意常多”四句,以议论领起,解释了重九之名,并提出感叹人生的主题。意谓人生在世,不过如白驹过隙,正由于其为极暂短的一瞬,故人们产生了各种各样的烦忧顾虑,也导致了人们企慕长寿永生的祈求。一年一度的重阳佳节按着时序的推移又来到了,人们之所以喜爱这个以“九”命名的节日,因为“九”与“久”谐音,所以对它的喜爱正体现了对长生的渴求。这里“举俗爱其名”与小序中的“爱重九之名”一致。“世短意常多”一句炼意极精,宋代李公焕在《笺注陶渊明集》卷二中认为此句是古诗“人生不满百,常怀千岁忧”两句的浓缩,体现了陶渊明驾驭语言的本领。

  “露凄暄风息”至“寒华徒自荣”十句写景抒情,感叹自己有菊无酒,空负良辰美景。露水凄清,暖风已止,秋高气爽,天象清明,飞去的燕子没有留下踪影,北来的大雁还有声声余响。诗人说:据说酒能祛除心中的种种烦恼,菊花能令人制止衰老,而为何我这隐居的贫士只能让重阳佳节白白地过去!酒器中空空如也,积满灰尘,而秋菊却在篱边空自开放。这里描写了一幅天朗气清的深秋景象,与诗人自己贫寒潦倒的处境正成鲜明对照,自然景象的美好反衬出诗人心绪的寥落,大好的时光在白白消逝,盛开的菊花也徒自争艳,诗人于是感慨系之。

  “敛襟独闲谣”即写诗人的感叹,他整敛衣襟,独自闲吟,而思绪辽远,感慨遥深。想自己游息于山林固然有不少欢乐,但留滞人世不能就一无所成。诗人在这里不仅感叹人生的短暂,而且对人生的价值重新作了审视,诗中关于“深情”的内容并没有加以明确说明,只是隐隐约约地点出了作者悲从中来的原因不仅仅是为了无酒可饮,而更大的悲痛隐藏在心中,这就是诗人对人生的思考与对自身价值的探求。全诗一气直下,其主旨似在表明人生短促而自己又不能及时行乐,空负秋光的悲叹,然忽又说“淹留岂无成”,更翻出一层意思,所以延君寿说是“一意两层收束”(《老生常谈》)。

  因为此诗结语的含蓄,似有不尽之意在于言外,因而历来解此诗者就以为陶渊明在此中暗寓了他对晋宋易代的悲愤,借此表示了对前朝的留恋,并有志于恢复王室之事。“空视时运倾”一句中也系有感于时事的倾覆,“尘爵”二句则表达了愿安于时命,自保贞心的愿望。最后所谓的“淹留岂无成”,即暗指自己所以羁留人间是由于还抱着复国的希望,等待一展宏图的机会。这种说法自然也不无道理,自来论陶诗的人也曾指出过陶渊明并非浑身是静穆,而是一个颇有感时伤世之情的人。龚自珍就说他“莫信诗人竟平淡,二分《梁甫》一分《骚》”(《己亥杂诗》)。考此诗序中所谓“寄怀”,诗中所谓“深情”,都似乎确有所寄托,以此推断,可能此诗确有寓意。鲁迅评陶潜说:“于朝政还是留心,也不能忘掉‘死’,这是他诗文中时时提起的。”(《魏晋风度及文章与药及酒之关系》)此诗即体现了他对政治和生命两方面的认识。

  此诗以说理与写景与抒情融合在一起,体现了陶诗自然流走的特点,其中某些句子凝练而新异,可见陶渊明铸词造句的手段,如“世短意常多”、“日月依辰至”及“酒能祛百虑,菊解制颓龄”等虽为叙述语,然遒劲新巧,词简意丰,同时无雕饰斧凿之痕,这正是陶诗的难以企及处。

参考资料:

1、王镇远等汉魏六朝诗鉴赏辞典上海:上海辞书出版社,1992:521-523

《九日闲居·世短意常多》作者介绍

陶渊明简介陶渊明 陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江市西南)人,是中国文学史上的大诗人。他出身于一个官僚家庭,曾祖陶侃做过大司马,祖父陶茂、父亲陶逸都做过太守。县令一类的官。外祖孟嘉做过征西大将军。不过到了他的时代,家境已经衰落,所以他一生过着穷困的生活。他处在一个晋、宋易代的时期,政治的黑暗,阶级斗争的尖锐,民族矛盾的激化,都深深地影响着他。他青年时期怀有大志,但是后来和黑暗现实一接触......
© 2017-2023 古诗网 | 古诗大全 | 诗词名句 | 国学典籍

粤ICP备2022032739号