巫山曲

 
作者: 唐代   孟郊
巴江上峡重复重,阳台碧峭十二峰。
荆王猎时逢暮雨,夜卧高丘梦神女。
轻红流烟湿艳姿,行云飞去明星稀。
目极魂断望不见,猿啼三声泪滴衣。

()
(jiāng)
(shàng)
(xiá)
(zhòng)
()
(zhòng)
(yáng)
(tái)
()
(qiào)
(shí)
(èr)
(fēng)
(jīng)
(wáng)
(liè)
(shí)
(féng)
()
()
()
()
(gāo)
(qiū)
(mèng)
(shén)
()
(qīng)
(hóng)
(liú)
(yān)
湿(shī)
(yàn)
姿()
(háng)
(yún)
(fēi)
()
(míng)
(xīng)
()
()
()
(hún)
(duàn)
(wàng)
()
(jiàn)
(yuán)
()
(sān)
(shēng)
(lèi)
()
()

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

孟郊巫山曲翻译

巴江上峡重复重,阳台碧峭十二峰。
巴东三峡中山峦一重又一重,阳台山旁是碧绿峭拔的十二峰。

荆王猎时逢暮雨,夜卧高丘梦神女。
荆王射猎时正逢巫山雨意云浓,夜卧高山之上梦见了巫山神女。

轻红流烟湿艳姿,行云飞去明星稀。
云霞、彩虹和微雨湿了神女艳姿,月明星稀神女化作行云在峡中飞逝。

目极魂断望不见,猿啼三声泪滴衣。
极目远望、再也不见神女芳影,听到峡中猿猴声声悲鸣,不觉令人泪落打湿了衣裳。

参考资料:

1、郝世峰孟郊诗集笺注石家庄市:河北教育出版社,2002年:30-31页
2、罗宗强陈洪中国古代文学作品选第二卷魏晋南北朝隋唐五代卷北京市:高等教育出版社,2004年:318页
3、耿建华唐宋诗词精译(试卷)济南市:黄河出版社,1996年:337-338页

孟郊巫山曲译文注释

巴江上峡重复重,阳台碧峭(qiào)十二峰。
巴江:水名。
这里指鄂西、川东的长江。
上峡:高峡。
阳台:今重庆巫山县高都山,传为《高唐赋》所写楚王、神女相会之阳台。
实为后人附会。
十二峰:巫山群峰陡峭,著名的有十二峰,峰名说法不一。

荆王猎时逢暮雨,夜卧高丘梦神女。
荆王:楚王。
荆:春秋时楚国的旧称。
暮雨:指神女。
高丘:泛指高山。

轻红流烟湿艳姿,行云飞去明星稀。
轻红流烟:淡红色的飘动的云气。
湿艳姿:沾湿的美丽姿容。
明星稀:星星稀少,指破晓时分。

目极魂断望不见,猿(yuán)啼三声泪滴衣。
目极:极目远望。
魂断:销魂神往。

参考资料:

1、郝世峰孟郊诗集笺注石家庄市:河北教育出版社,2002年:30-31页
2、罗宗强陈洪中国古代文学作品选第二卷魏晋南北朝隋唐五代卷北京市:高等教育出版社,2004年:318页
3、耿建华唐宋诗词精译(试卷)济南市:黄河出版社,1996年:337-338页

孟郊巫山曲赏析

巴江上峡重复重,阳台碧峭十二峰。
荆王猎时逢暮雨,夜卧高丘梦神女。
轻红流烟湿艳姿,行云飞去明星稀。
目极魂断望不见,猿啼三声泪滴衣。

  “巴江上峡重复重”,诗中明显有一舟行之旅人的影子。沿江上溯,入峡后山重水复,屡经曲折,于是目击了著名的巫山十二峰。诸峰“碧丛丛,高插天”(李贺《巫山高》),“碧峭”二字是能尽传其态的。十二峰中,最为奇峭,也最令人神往的,便是那云烟缭绕、变幻阴晴的神女峰。而“阳台”就在峰的南面。神女峰的魅力,与其说来自峰势奇峭,毋宁说来自那“朝朝暮暮,阳台之下”的巫山神女的动人传说。次句点出“阳台”二字,兼有启下的功用。经过巫峡,谁都会想起那个古老的神话,但没有什么比“但飞萧萧雨”的天气更能使人沉浸于那本有“朝云暮雨”情节的故事情境中去的。所以紧接着写到楚王梦遇神女之事:“荆王猎时逢暮雨,夜卧高丘梦神女。”本来,在宋玉赋中,楚王是游云梦、宿高唐(在湖南云梦泽一带)而梦遇神女的。而“高丘”是神女居处(《高唐赋》神女自述:“妾在巫山之阳,高丘之阻”)。一字之差,失之千里,却并非笔误,乃是诗人凭借想象,把楚王出猎地点移到巫山附近,梦遇之处由高唐换成神女居处的高丘,便使全诗情节更为集中。这里,上峡舟行逢雨与楚王畋猎逢雨,在诗境中交织成一片,冥想着的诗人也与故事中的楚王神合了。以下所写既是楚王梦中所见之神女,同时又是诗人想象中的神女。诗写这段传说,意不在楚王,而在通过楚王之梦来写神女。

  关于“阳台神女”的描写应该是《巫山曲》的画龙点睛处。“主笔有差,余笔皆败。”(刘熙载《艺概·书概》)而要写好这一笔是十分困难的。其所以难,不仅在于巫山神女乃人人眼中所未见,而更在于这个传说“人物”乃人人心中所早有。这位神女绝不同于一般神女,写得是否神似,读者是感觉得到的。而孟郊此诗成功的关键就在于写好了这一笔。诗人是紧紧抓住“旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下”(《高唐赋》)的绝妙好辞来进行艺术构思的。

  神女出场是以“暮雨”的形式:“轻红流烟湿艳姿”,神女的离去是以“朝云”的形式:“行云飞去明星稀”。她既具有一般神女的特点,轻盈飘渺,在飞花落红与缭绕的云烟中微呈“艳姿”;又具有一般神女所无的特点,她带着晶莹湿润的水光,一忽儿又化成一团霞气,这正是雨、云的特征。因而“这一位”也就不同于别的神女了。诗中这精彩的一笔,如同为读者心中早已隐约存在的神女撩开了面纱,使之眉目宛然,光艳照人。这里同时还创造出一种若晦若明、迷离恍惝的神秘气氛,虽然没有任何叙事成分,却能使读者联想到《神女赋》“欢情未接,将辞而去,迁延引身,不可亲附”及“暗然而暝,忽不知处”等等描写,觉有无限情事在不言中。

  随着“行云飞去”,明星渐稀,这浪漫的一幕在诗人眼前慢慢消散了。于是一种惆怅若失之感向他袭来,“目极魂断望不见”就写出其如痴如醉的感觉,与《神女赋》结尾颇为神似(那里,楚王“情独私怀,谁者可语,惆怅垂涕,求之至曙”)。最后化用古谚“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”作结。峡中羁旅的愁怀与故事凄艳的结尾及峡中迷离景象打成一片,咀嚼无穷。

  全诗把峡中景色、神话传说及古代谚语熔于一炉,写出了作者在古峡行舟时的一段特殊感受。其风格幽峭奇艳。语言凝练优美,意境奇幻幽艳,余味无穷。

参考资料:

1、雅瑟唐诗三百首鉴赏大全集北京市:新世界出版社,2011年:257-258页

《巫山曲》作者介绍

孟郊简介孟郊 孟郊(751─814),字东野,湖州武康(今浙江德清县)人。早年隐居河南嵩山。后两试不第,直到四十六岁时才中进士。五十岁时任溧阳县尉,由于抱负不得施展,便放迹山林间,吟诗度日,以致公务多废,县令便另委他人代行职务,并把他的俸禄减去一半,不久辞官回家。后经河南尹郑余庆的推荐,出任河南水陆转运判官,晚年多在洛阳度过。宪宗元和九年,郑余庆再度聘他往兴元府任参军,携家眷前往,病死在赴任途中。他为人耿介倔强......
© 2017-2024 古诗网 | 古诗大全 | 诗词名句 | 国学典籍

粤ICP备2022032739号-1