神童诗

 
作者: 宋代   汪洙
天子重英豪,文章教尔曹;
万般皆下品,惟有读书高。
少小须勤学,文章可立身;
满朝朱紫贵,尽是读书人。
学问勤中得,萤窗万卷书;
三冬今足用,谁笑腹空虚。
自小多才学,平生志气高;
别人怀宝剑,我有笔如刀。
朝为田舍郎,暮登天子堂;
将相本无种,男儿当自强。
学乃身之宝,儒为席上珍;
君看为宰相,必用读书人。
莫道儒冠误,诗书不负人;
达而相天下,穷则善其身。
遗子满赢金,何如教一经;
姓名书锦轴,朱紫佐朝廷。
古有千文义,须知学后通;
圣贤俱间出,以此发蒙童。
神童衫子短.袖大惹春风;
未去朝天子,先来谒相公。
年纪虽然小,文章日渐多;
待看十五六,一举便登科。
大比因时举,乡书以类升;
名题仙桂籍,天府快先登。
喜中青钱选,才高压俊英;
萤窗新脱迹,雁塔早题名。
年小初登第,皇都得意回;
禹门三级浪,平地一声雷。
一举登科目,双亲未老时;
锦衣归故里,端的是男儿。
玉殿传金榜,君恩赐状头;
英雄三百辈,附我步瀛洲。
慷慨丈夫志,生当忠孝门;
为官须作相,及第必争先。
宫殿召绕耸,街衢竞物华;
风云今际会,千古帝王家。
日月光天德,山河壮帝居;
太平无以报,愿上万年书。
久旱逢甘雨,他乡遇故知;
洞房花烛夜,金榜挂名时。
土脉阳和动,韶华满眼新;
一支梅破腊,万象渐回春。
柳色浸衣绿,桃花映酒红;
长安游冶子,日日醉春风。
淑景余三月,莺花已半稀;
浴沂谁氏子,三叹咏而归。
数点雨余雨,一番寒食寒;
杜鹃花发处,血泪染成丹。
春到清明好,晴天锦绣纹;
年年当此节,底事雨纷纷。
风阁黄昏夜,开轩内晚凉;
月华在户白,何处递荷香?
一雨初收霁,金民特送凉;
书窗应自爽,灯火夜偏长。
庭下陈瓜果,云端闻彩车;
争如郝隆子,只晒腹中书。
九日龙山饮,黄花笑逐臣;
醉看风落帽,舞爱月留人。
昨日登高罢,今朝再举觞;
菊荷何太苦,遭此两重阳。
北帝方行令,天晴爱日和;
农工新筑土,天庆纳嘉禾。
檐外三竿日,新添一线长;
登台观气象,云物喜呈祥。
冬天更筹尽,春附斗柄回;
寒暄一夜隔,客鬓两年催。
解落三秋叶,能开二月花;
过江千尺浪,入竹万杆斜。
人在艳阳中,桃花映面红;
年年二三月,底事笑春风。
院落沉沉晓,花开白雪香;
一枝轻带雨,泪湿贵妃妆。
枝缀霜葩白,无言笑晓凤;
清芳谁是侣,色间小桃红。
倾国姿容别,多开富贵家;
临轩一赏后,轻薄万千花。
墙角一枝梅,凌寒独自开;
遥知不是雪,为有暗香来。
柯干如金石,心坚耐岁寒;
平生谁结友,宜共竹松看。
居可无君子,交情耐岁寒;
春风频动处,日日报平安。
春水满泗泽,夏云多奇峰;
秋月扬明辉,冬岭秀孤松。
诗酒琴棋客,风花雪月天;
有名闲富贵,无事散神仙。
道院迎仙客,书道隐相儒;
庭裁栖凤竹,池养化龙鱼。
春游芳草地,夏赏绿荷池;
秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。

(tiān)
()
(zhòng)
(yīng)
(háo)
(wén)
(zhāng)
(jiāo)
(ěr)
(cáo)
()
(wàn)
(bān)
(jiē)
(xià)
(pǐn)
(wéi)
(yǒu)
()
(shū)
(gāo)
(shǎo)
(xiǎo)
()
(qín)
(xué)
(wén)
(zhāng)
()
()
(shēn)
()
(mǎn)
(cháo)
(zhū)
()
(guì)
(jìn)
(shì)
()
(shū)
(rén)
(xué)
(wèn)
(qín)
(zhōng)
()
(yíng)
(chuāng)
(wàn)
(juàn)
(shū)
()
(sān)
(dōng)
(jīn)
()
(yòng)
(shuí)
(xiào)
()
(kōng)
()
()
(xiǎo)
(duō)
(cái)
(xué)
(píng)
(shēng)
(zhì)
()
(gāo)
()
(bié)
(rén)
怀(huái)
(bǎo)
(jiàn)
()
(yǒu)
()
()
(dāo)
(cháo)
(wéi)
(tián)
(shě)
(láng)
()
(dēng)
(tiān)
()
(táng)
()
(jiāng)
(xiàng)
(běn)
()
(zhǒng)
(nán)
(ér)
(dāng)
()
(qiáng)
(xué)
(nǎi)
(shēn)
(zhī)
(bǎo)
()
(wéi)
()
(shàng)
(zhēn)
()
(jun1)
(kàn)
(wéi)
(zǎi)
(xiàng)
()
(yòng)
()
(shū)
(rén)
()
(dào)
()
(guàn)
()
(shī)
(shū)
()
()
(rén)
()
()
(ér)
(xiàng)
(tiān)
(xià)
(qióng)
()
(shàn)
()
(shēn)
()
()
(mǎn)
(yíng)
(jīn)
()
()
(jiāo)
()
(jīng)
()
(xìng)
(míng)
(shū)
(jǐn)
(zhóu)
(zhū)
()
(zuǒ)
(cháo)
(tíng)
()
(yǒu)
(qiān)
(wén)
()
()
(zhī)
(xué)
(hòu)
(tōng)
()
(shèng)
(xián)
()
(jiān)
(chū)
()
()
()
(méng)
(tóng)
(shén)
(tóng)
(shān)
()
(duǎn)
()
(xiù)
()
()
(chūn)
(fēng)
()
(wèi)
()
(cháo)
(tiān)
()
(xiān)
(lái)
()
(xiàng)
(gōng)
(nián)
()
(suī)
(rán)
(xiǎo)
(wén)
(zhāng)
()
(jiàn)
(duō)
()
(dài)
(kàn)
(shí)
()
(liù)
()
()
便(biàn)
(dēng)
()
()
()
(yīn)
(shí)
()
(xiāng)
(shū)
()
(lèi)
(shēng)
()
(míng)
()
(xiān)
(guì)
()
(tiān)
()
(kuài)
(xiān)
(dēng)
()
(zhōng)
(qīng)
(qián)
(xuǎn)
(cái)
(gāo)
()
(jun4)
(yīng)
()
(yíng)
(chuāng)
(xīn)
(tuō)
()
(yàn)
()
(zǎo)
()
(míng)
(nián)
(xiǎo)
(chū)
(dēng)
()
(huáng)
(dōu)
()
()
(huí)
()
()
(mén)
(sān)
()
(làng)
(píng)
()
()
(shēng)
(léi)
()
()
(dēng)
()
()
(shuāng)
(qīn)
(wèi)
(lǎo)
(shí)
()
(jǐn)
()
(guī)
()
()
(duān)
(de)
(shì)
(nán)
(ér)
()
殿(diàn)
(chuán)
(jīn)
(bǎng)
(jun1)
(ēn)
()
(zhuàng)
(tóu)
()
(yīng)
(xióng)
(sān)
(bǎi)
(bèi)
()
()
()
(yíng)
(zhōu)
(kāng)
(kǎi)
(zhàng)
()
(zhì)
(shēng)
(dāng)
(zhōng)
(xiào)
(mén)
()
(wéi)
(guān)
()
(zuò)
(xiàng)
()
()
()
(zhēng)
(xiān)
(gōng)
殿(diàn)
(zhào)
(rào)
(sǒng)
(jiē)
()
(jìng)
()
(huá)
()
(fēng)
(yún)
(jīn)
()
(huì)
(qiān)
()
()
(wáng)
(jiā)
()
(yuè)
(guāng)
(tiān)
()
(shān)
()
(zhuàng)
()
()
()
(tài)
(píng)
()
()
(bào)
(yuàn)
(shàng)
(wàn)
(nián)
(shū)
(jiǔ)
(hàn)
(féng)
(gān)
()
()
(xiāng)
()
()
(zhī)
()
(dòng)
(fáng)
(huā)
(zhú)
()
(jīn)
(bǎng)
(guà)
(míng)
(shí)
()
()
(yáng)
()
(dòng)
(sháo)
(huá)
(mǎn)
(yǎn)
(xīn)
()
()
(zhī)
(méi)
()
()
(wàn)
(xiàng)
(jiàn)
(huí)
(chūn)
(liǔ)
()
(jìn)
()
绿()
(táo)
(huā)
(yìng)
(jiǔ)
(hóng)
()
(zhǎng)
(ān)
(yóu)
()
()
()
()
(zuì)
(chūn)
(fēng)
(shū)
(jǐng)
()
(sān)
(yuè)
(yīng)
(huā)
()
(bàn)
()
()
()
()
(shuí)
(shì)
()
(sān)
(tàn)
(yǒng)
(ér)
(guī)
(shù)
(diǎn)
()
()
()
()
(fān)
(hán)
(shí)
(hán)
()
()
(juān)
(huā)
()
(chù)
(xuè)
(lèi)
(rǎn)
(chéng)
(dān)
(chūn)
(dào)
(qīng)
(míng)
(hǎo)
(qíng)
(tiān)
(jǐn)
(xiù)
(wén)
()
(nián)
(nián)
(dāng)
()
(jiē)
()
(shì)
()
(fēn)
(fēn)
(fēng)
()
(huáng)
(hūn)
()
(kāi)
(xuān)
(nèi)
(wǎn)
(liáng)
()
(yuè)
(huá)
(zài)
()
(bái)
()
(chù)
()
()
(xiāng)
()
()
(chū)
(shōu)
()
(jīn)
(mín)
()
(sòng)
(liáng)
()
(shū)
(chuāng)
(yīng)
()
(shuǎng)
(dēng)
(huǒ)
()
(piān)
(zhǎng)
(tíng)
(xià)
(chén)
(guā)
(guǒ)
(yún)
(duān)
(wén)
(cǎi)
(chē)
()
(zhēng)
()
(hǎo)
(lóng)
()
(zhī)
(shài)
()
(zhōng)
(shū)
(jiǔ)
()
(lóng)
(shān)
(yǐn)
(huáng)
(huā)
(xiào)
(zhú)
(chén)
()
(zuì)
(kàn)
(fēng)
(luò)
(mào)
()
(ài)
(yuè)
(liú)
(rén)
(zuó)
()
(dēng)
(gāo)
()
(jīn)
(cháo)
(zài)
()
(shāng)
()
()
()
()
(tài)
()
(zāo)
()
(liǎng)
(zhòng)
(yáng)
(běi)
()
(fāng)
(háng)
(lìng)
(tiān)
(qíng)
(ài)
()
()
()
(nóng)
(gōng)
(xīn)
(zhù)
()
(tiān)
(qìng)
()
(jiā)
()
(yán)
(wài)
(sān)
竿(gān)
()
(xīn)
(tiān)
()
线(xiàn)
(zhǎng)
()
(dēng)
(tái)
(guān)
()
(xiàng)
(yún)
()
()
(chéng)
(xiáng)
(dōng)
(tiān)
(gèng)
(chóu)
(jìn)
(chūn)
()
(dòu)
(bǐng)
(huí)
()
(hán)
(xuān)
()
()
()
()
(bìn)
(liǎng)
(nián)
(cuī)
(jiě)
(luò)
(sān)
(qiū)
()
(néng)
(kāi)
(èr)
(yuè)
(huā)
()
(guò)
(jiāng)
(qiān)
(chǐ)
(làng)
()
(zhú)
(wàn)
(gǎn)
(xié)
(rén)
(zài)
(yàn)
(yáng)
(zhōng)
(táo)
(huā)
(yìng)
(miàn)
(hóng)
()
(nián)
(nián)
(èr)
(sān)
(yuè)
()
(shì)
(xiào)
(chūn)
(fēng)
(yuàn)
(luò)
(chén)
(chén)
(xiǎo)
(huā)
(kāi)
(bái)
(xuě)
(xiāng)
()
()
(zhī)
(qīng)
(dài)
()
(lèi)
湿(shī)
(guì)
(fēi)
(zhuāng)
(zhī)
(zhuì)
(shuāng)
()
(bái)
()
(yán)
(xiào)
(xiǎo)
(fèng)
()
(qīng)
(fāng)
(shuí)
(shì)
()
()
(jiān)
(xiǎo)
(táo)
(hóng)
(qīng)
(guó)
姿()
(róng)
(bié)
(duō)
(kāi)
()
(guì)
(jiā)
()
(lín)
(xuān)
()
(shǎng)
(hòu)
(qīng)
(báo)
(wàn)
(qiān)
(huā)
(qiáng)
(jiǎo)
()
(zhī)
(méi)
(líng)
(hán)
()
()
(kāi)
()
(yáo)
(zhī)
()
(shì)
(xuě)
(wéi)
(yǒu)
(àn)
(xiāng)
(lái)
()
(gàn)
()
(jīn)
(shí)
(xīn)
(jiān)
(nài)
(suì)
(hán)
()
(píng)
(shēng)
(shuí)
(jié)
(yǒu)
()
(gòng)
(zhú)
(sōng)
(kàn)
()
()
()
(jun1)
()
(jiāo)
(qíng)
(nài)
(suì)
(hán)
()
(chūn)
(fēng)
(pín)
(dòng)
(chù)
()
()
(bào)
(píng)
(ān)
(chūn)
(shuǐ)
(mǎn)
()
()
(xià)
(yún)
(duō)
()
(fēng)
()
(qiū)
(yuè)
(yáng)
(míng)
(huī)
(dōng)
(lǐng)
(xiù)
()
(sōng)
(shī)
(jiǔ)
(qín)
()
()
(fēng)
(huā)
(xuě)
(yuè)
(tiān)
()
(yǒu)
(míng)
(xián)
()
(guì)
()
(shì)
(sàn)
(shén)
(xiān)
(dào)
(yuàn)
(yíng)
(xiān)
()
(shū)
(dào)
(yǐn)
(xiàng)
()
()
(tíng)
(cái)
()
(fèng)
(zhú)
(chí)
(yǎng)
(huà)
(lóng)
()
(chūn)
(yóu)
(fāng)
(cǎo)
()
(xià)
(shǎng)
绿()
()
(chí)
()
(qiū)
(yǐn)
(huáng)
(huā)
(jiǔ)
(dōng)
(yín)
(bái)
(xuě)
(shī)

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

汪洙神童诗翻译

解落三秋叶,能开二月花。
能吹落秋天金黄的树叶,能吹开春天美丽的鲜花。

过江千尺浪,入竹万竿斜。
刮过江面能掀千尺巨浪,吹进竹林能使万竿倾斜。

参考资料:

1、王值西 赵永芳唐诗三百首(儿童版)杭州:浙江少年儿童出版社,1997:7

汪洙神童诗译文注释

(jiě)落三秋叶,能开二月花。
解落:吹落,散落。
解:解开,这里指吹。
三秋:秋季。
一说指农历九月。
能:能够。
二月:农历二月,指春季。

过江千尺浪,入竹万竿斜。

过:经过。
斜:倾斜。

参考资料:

1、王值西 赵永芳唐诗三百首(儿童版)杭州:浙江少年儿童出版社,1997:7

汪洙神童诗赏析

解落三秋叶,能开二月花。
过江千尺浪,入竹万竿斜。

  解落三秋叶,能开二月花,过江千尺浪,入竹万竿斜.这是一首描写风的小诗,它是从动态上对风的一种诠释和理解。

  风无形,空气流动形成风.但它又是有形的, 一阵微风掠过,小草含笑向人们点头,花儿在风中摇曳着,变着法儿撒欢儿,炊烟随着风的节奏跳起直上重霄的舞蹈,纤细的柳枝轻拂着树下游人的脸庞。

  风也有自己的思想和感情,当它欢欣的时候,往往伴着细雨洋洋洒洒飘落,春天来临的时候,风过千山秀、二月春风似剪刀,春风拂拂,像“飞天”的裙裾在梳理着,春风吹醒冬眠的柳绦,春风送来翩飞的燕子,春风吹绿了千沟万壑,春风摇醒了小草的青春,也在人们心中播下了盎然的春意。

  当它发怒的时候,过江卷起漫天狂澜,有苏轼的《赤壁怀古》来证明:乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。它引发海啸,将参天大树连根拨起,用掌击碎轿车甩向路沟,用衣袖挥断成片树木,狂笑着,轻蔑地看着对它束手无策的人们,视自己为一列战车,而世上万物如螳臂。

  当它悲哀的时候,会发出呜呜咽咽的声音,似在诉说心中的悲怨与委屈,似小孩在哭泣,听之也不得不为之动容。

  风是神奇的,风是千变万化的,风是柔弱的,风又是强悍的。敏感的风,多情的风,凄婉的风,千姿百态的风,你是人类的朋友,却也给人类带来无尽的灾难,风,你让人不得不爱,同时也让人惧之三分。

《神童诗》作者介绍

暂无作者介绍!

猜你喜欢

    © 2017-2024 古诗网 | 古诗大全 | 诗词名句 | 国学典籍

    粤ICP备2022032739号-1